Aviso legal

Neste Aviso Legal, o Usuario, poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible no enderezo URL https://www.zunder.com/ (en diante, o Sitio Web), que GRUPO EASYCHARGER S.A. pon á disposición dos usuarios da internet.

A utilización do Sitio Web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do Sitio Web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, de xurisprudencia ou na práctica empresarial.

1.- DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB

Nome do titular: GRUPO EASYCHARGER S.A.

Domicilio social: Calle Obispo Nicolás Castellanos 1 Ent. C Izq. 34001 Palencia, Palencia

CIF: A34277434

Teléfono de contacto: 979300500

Correo electrónico: alicia.calzada@zunder.com

GRUPO EASYCHARGER S.A. é o responsable do Sitio Web e comprométese a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este Sitio Web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI-CE).

2.- OBXECTO

O Sitio Web facilita aos seus usuarios o acceso á información e aos servizos fornecidos por GRUPO EASYCHARGER S.A. a aquelas persoas ou organizacións interesadas neles.

O acceso e a utilización do Sitio Web atribúe a condición de usuario do Sitio Web (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal, así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario estea conectado ao Sitio Web ou a algún dos servizos que a través del se facilitan. Polo tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web ten carácter gratuíto para os seus usuarios, agás no relativo ao prezo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.

3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral, o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos seus usuarios.

3.3.- Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O Usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

No caso dos menores de catorce anos, requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso recolleranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de catorce anos e accediches a este Sitio Web sen avisar os teus pais, non debes rexistrarte como Usuario.

Nesta web respéctanse e cóidanse os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB

O idioma utilizado polo titular na web será o castelán. GRUPO EASYCHARGER S.A. non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web por parte do Usuario, nin das súas consecuencias.

GRUPO EASYCHARGER S.A. poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma na que se accede a estes, sen xustificación ningunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que estes poidan ocasionar aos usuarios.

Prohíbese o uso dos contidos da web para facer promoción, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de GRUPO EASYCHARGER S.A., nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen á disposición dos usuarios, con independencia de se a utilización é gratuíta ou non.

As ligazóns ou hiperligazóns que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra daquel.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo Usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a GRUPO EASYCHARGER S.A., asumindo todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nelas de acordo co establecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida nela é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. GRUPO EASYCHARGER S.A. non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perdas que puidesen derivarse do dito acceso ou uso. Tampouco se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do Usuario (hardware e software), ou ós ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia de:

– a presenza dun virus na computadora do Usuario que sexa utilizada para a conexión aos servizos e contidos da web.

– un mal funcionamento do explorador.

– e/ou do uso de versións non actualizadas del.

GRUPO EASYCHARGER S.A. non se fai responsable da fiabilidade e rapidez das hiperligazóns que se incorporen na web para a apertura doutras. Tampouco garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o Usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.

GRUPO EASYCHARGER S.A. non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se acceda mediante as ligazóns desta web.

7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”

O Sitio Web pode empregar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo establecido na Política de Cookies, accesible en todo momento e respectando a confidencialidade e intimidade do Usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

8.- EXPLORACIÓN

Os servidores da internet poden recoller datos non identificables, que puideran incluír, enderezos IP, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o Usuario. O seu enderezo IP almacenarase nos rexistros de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito pola internet, sendo necesario que o seu equipo facilite este enderezo IP cando explora por internet para que as comunicacións poidan realizarse. Así mesmo, o enderezo IP poderá ser utilizado para realizar estatísticas, de maneira anonimizada, sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de xeito totalmente transparente á súa exploración.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Usuario coñece e acepta que todos os contidos e/ou calquera outro elemento do Sitio Web son propiedade de GRUPO EASYCHARGER S.A., e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade del e/ou de terceiros. Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular

Está reservado exclusivamente a GRUPO EASYCHARGER S.A., calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito daquel.

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerase de conformidade coa lexislación española. GRUPO EASYCHARGER S.A. e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do Usuario para calquera controversia que se puidese derivar do acceso ou uso da web. No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, GRUPO EASYCHARGER S.A. e o Usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Palencia.