Ética e transparencia

Código de Conduta
Canle de denuncias
Sustentabilidade
Colaboradores

Código de Conduta

Zunder está totalmente comprometida co cumprimento da legalidade e cos principios éticos nas relacións cos seus clientes, empregados e outros grupos de interese.

Así, para os efectos de acadar este pleno cumprimento, o Consello de Administración aprobou o Código de Conduta de Zunder.


Descargar o Código de Conduta

O dito Código de Conduta establece os principios éticos, de transparencia e actuación cos que o Grupo se compromete no desenvolvemento de todas as súas actividades empresariais e que deben respectar todos os membros que integran a organización. Así mesmo, pretende determinar os valores e boas prácticas que deben rexer a conduta empresarial no seu conxunto, e igualmente a conduta de todos aqueles terceiros vinculados a Zunder de maneira directa e indirecta, no cumprimento das súas funcións e nas súas relacións profesionais.

Pola súa banda, o Código de Conduta amosa o inequívoco compromiso de Zunder coa legalidade vixente, e o modo de actuar exemplar dos seus profesionais, non tolerando ningunha conduta que resulte contraria á normativa que sexa de aplicación en cada caso.

Canle de denuncias

Esta canle de denuncias é unha canle confidencial e transparente para pór en coñecemento de Zunder calquera dúbida, consulta ou conduta que poidan implicar a comisión dalgunha irregularidade ou dalgún acto contrario á legalidade ou ás normas de actuación do Código de Conduta de Zunder.

A xestión da canle de denuncias correspóndelle ao Responsable de Goberno Corporativo e ao Director de Recursos Humanos. En toda investigación garantiranse os dereitos á intimidade, á defensa e á presunción de inocencia das persoas investigadas. Adicionalmente, tal actuación pode ser anónima; non obstante, para posibles comunicacións en relación coa tramitación e resolución da comunicación, sería necesario incluír, como mínimo, un enderezo de correo electrónico.

Recomendamos que indique os seus datos de identificación na comunicación, pero se o considera oportuno, pode realizar a comunicación de xeito anónimo.

Para facer seguimento das súas notificacións, deberá acceder a través do apartado Caixa de comunicacións que está dispoñible nesta mesma páxina.

Informámoslle que no caso de facilitar algún dato de carácter persoal a través desta canle, estes serán tratados pola entidade, tal e como se describe na nosa Política de Privacidade. A dita entidade actuará como responsable do tratamento coa finalidade de detectar, xestionar e investigar fraudes e irregularidades.

Vostede ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, limitar e oporse ao tratamento, así como á portabilidade dos seus datos, tal e como se describe na nosa Política de Privacidade, onde atopará información adicional e detallada sobre Protección de Datos.

Formular unha denuncia

  Traballa vostede na organización?*

  Información de contacto

  Pode escoller enviar a comunicación anonimamente, pero aconsellámoslle que indique o seu nome e datos de contacto nos seguintes campos.

  Os datos persoais recollidos a través deste formulario serán tratados por ZUNDER (Grupo Easycharger, S.A.) con domicilio en Avenida Obispo Nicolás Castellanos 1 entreplanta C, 34001 Palencia, con base na súa consulta e co fin de facilitarlle unha resposta. Se quere exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento ou os que lle recoñeza a normativa en cada momento, pode solicitalo ao Responsable do tratamento no correo privacidad@zunder.com. Na Política de Privacidade adxunta ten información completa sobre o tratamento de datos.

  Sustentabilidade

  En Zunder estamos firmemente comprometidos coa mellora continua da sociedade na que operamos, creando valor a través da nosa operativa. É polo anterior que subscribimos os 10 principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas apoiados nestes catro piares:

  • O respecto polos dereitos humanos, asegurando o seu apoio no seu eido de influencia
  • Os dereitos laborais, apoiando a liberdade de afiliación e negociación colectiva, a eliminación do traballo forzoso, a erradicación do traballo infantil e a loita contra as prácticas de discriminación nos postos de traballo.
  • O respecto polo ambiente, mantendo un enfoque preventivo, fomentando as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental e a difusión de tecnoloxías respectuosas co ambiente.
  • A loita contra a corrupción, incluída a extorsión e o suborno.
  • No marco deste compromiso, publicamos de maneira anual a Comunicación de Progreso, na que comunicamos o noso desempeño e os compromisos adquiridos en liña cos Dez Principios.


  O noso compromiso


  Dez Principios

  Colaboradores

  En liña coa nosa ética corporativa e a conduta responsable que forma parte da cultura de Zunder, temos desenvolvido un Código de Conduta de Colaboradores. Este código vela por que calquera terceiro que subministre bens ou preste servizos estea cualificado de acordo cos estándares dos dereitos humanos; de loita contra o suborno e a corrupción; de saúde e seguridade, e de ambiente da nosa empresa.

  Descargar o Código de Conduta de Colaboradores